The Administrators
The Administrators
Position: Index > The Administrators
The Administrators
Dean    Qiu YongQu
Deputy Secretary of the Party Committee     Lin MingXu
Associate Dean    Zhou Yongjun
Associate Dean    Dai JingXing
Assistant Deputy Secretary    Li BinYuan
Associate Dean    Wu Yong